Αρμόδιες Αρχές

Πιο κάτω αναφέρονται συνοπτικά, οι βασικές αρμόδιες αρχές που εμπλέκονται στη διαδικασία για εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών ή εγκρίσεων σε σχέση με τις ΑΠΕ.

Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου - ΑΗΚ

Η ΑΗΚ αναλόγως της περίπτωσης εμπλέκεται στη διαδικασία υλοποίησης ενός έργου υπό την ιδιότητά της ως «Ιδιοκτήτης του Συστήματος Διανομής» και Ιδιοκτήτης του Συστήματος Μεταφοράς».

Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ)

είναι ο αρμόδιος φορέας για την διαχείριση και λειτουργία του Συστήματος Διανομής και τη σύνδεση έργων με δυναμικότητα μέχρι 8 MW. Είναι μέρος της ΑΗΚ.

Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ)

είναι ο αρμόδιος φορέας για τη διαχείριση και λειτουργία του συστήματος μεταφοράς, την λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρισμού καθώς και τη σύνδεση έργων με δυναμικότητα πέραν των 8 MW.

Περιβαλλοντική Αρχή

Είναι το Τμήμα Περιβάλλοντος.

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ)

Είναι ανεξάρτητη αρχή που έχει ως βασικό σκοπό, μεταξύ άλλων,  την εποπτεία και ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, καθώς και την έκδοση Αδειών για οποιαδήποτε δραστηριότητα που εμπίπτει στην Αγορά Ηλεκτρισμού όπως π.χ. την παραγωγή, προμήθεια, μεταφορά και διανομή ηλεκτρισμού.

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Το αρμόδιο Τμήμα για την διαχείριση των αιτήσεων για Πολεοδομική Άδεια.

Τμήμα Περιβάλλοντος

Το αρμόδιο Τμήμα που εξετάζει τις Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για όσα έργα απαιτείται βάσει της σχετικής Νομοθεσίας.

Οικεία Οικοδομική Αρχή

Είναι ο Δημοτική Αρχή ή η Επαρχιακή Διοίκηση, στα διοικητικά όρια της οποίας εμπίπτει η οποιαδήποτε ανάπτυξη και στην οποία υποβάλλεται η αίτηση για Άδεια Οικοδομής.

Υπουργείο Εσωτερικών

Είναι η αρμόδια αρχή που εκδίδει τους κανονισμούς ή ρυθμίζει τις διαδικασίες που διέπουν τις Άδειες Οικοδομής. Τους κανόνες αυτούς οφείλουν να τους εφαρμόζουν οι Οικείες Οικοδομικές Αρχές.

Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας

Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και συγκεκριμένα η Υπηρεσία Ενέργειας, είναι η αρμόδια αρχή για τον καθορισμό της Ενεργειακής Πολιτικής ή Στρατηγικής του Κράτους.  Επίσης, είναι η αρμόδια αρχή για τα καθεστώτα στήριξης που εκδίδονται κατά καιρούς σε σχέση με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.