Τα κτίρια ευθύνονται για το 30% της κατανάλωσης ενέργειας στην Κύπρο. Ο τομέας αυτός διευρύνεται, πράγμα που μετά βεβαιότητας θα αυξήσει την ενεργειακή του κατανάλωση. Συνεπώς η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και η χρήση ανανεώσιμων πηγών στον κτιριακό τομέα αποτελούν σημαντικά μέτρα που απαιτούνται για την μείωση των εκπομπών του θερμοκηπίου και την ενδυνάμωση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού. Με τον περί Ρύθμισης της Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων Νόμο, που εναρμονίζει τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες στο Εθνικό Δίκαιο, έχουν θεσπιστεί μια σειρά από μέτρα που στοχευούν στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης νέων και υφιστάμενων κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τις τοπικές κλιματολογικές συνθήκες, τις κλιματικές συνθήκες των εσωτερικών χώρων του κτιρίου, καθώς και τη σχέση κόστους οφέλους στο κύκλο ζωής του κτιρίου.

Τα κυριότερα μέτρα είναι:

Σχετικά Αρχεία: