Εθνικοί στόχοι για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) είναι οι ανανεώσιμες μη ορυκτές πηγές, όπως η αιολική, ηλιακή (ηλιακή θερμική και ηλιακή φωτοβολταϊκή), γεωθερμική ενέργεια, ενέργεια του περιβάλλοντος, παλιρροϊκή, κυματική και λοιπές μορφές ενέργειας των ωκεανών, υδροηλεκτρική, ενέργεια από βιομάζα, ενέργεια από τα εκλυόμενα στους χώρους υγειονομικής ταφής αέρια και ενέργεια από τα αέρια που παράγονται σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων και από τα βιοαέρια.

Βασικός στόχος είναι η αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) με τον πλέον αποδοτικό τρόπο και η επίτευξη των εθνικών στόχων για την Ενέργεια και το Κλίμα. Στο πλαίσιο της επίτευξης των πιο πάνω, εφαρμόζονται διάφορα μέτρα και πολιτικές μεταξύ των οποίων η λειτουργεία καθεστώτων στήριξης για εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, η έγκριση φορέων κατάρτισης και εξεταστικών οργανισμών για την πιστοποίηση εγκαταστατών συστημάτων ΑΠΕ και η διεξαγωγή μελετών για την περεταίρω διείσδυση των ΑΠΕ.

Στόχοι της Κύπρου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Τα μέτρα και οι πολιτικές που υλοποιούνται ή προγραμματίζονται, για την επίτευξη των πιο πάνω στόχων όπως και η εκτιμώμενη πορεία επίτευξης τους, καθορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Η πρόοδος επίτευξης των στόχων παρακολουθείται μέσα από εκθέσεις που υποβάλλονται ανά διετία στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Αναθεώρηση στόχων ΑΠΕ

Πακέτο νομοθετικών προτάσεων«Fit-for-55»:

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14/07/21 ανακοίνωσε πρόταση για τροποποίηση της «Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές» στο πλαίσιο της Δέσμης προτάσεων «FIT FOR 55». Η αναθεώρηση αποσκοπεί στην περεταίρω αύξησης της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές έως το 2030. Η διαβούλευση των τριλόγων αναφορικά με την αναθεώρηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2023.

Με την αναθεώρηση αυξάνεται ο δεσμευτικός στόχος σε επίπεδο ΕΕ για χρήση ΑΠΕ και επιπρόσθετα εισάγονται νέοι στόχοι ή ενισχύονται υφιστάμενοι στόχοι για χρήση ΑΠΕ στους τομείς των κτιρίων, της βιομηχανίας, της θέρμανσης-ψύξης και των μεταφορών.

Οι βασικές πρόνοιες της πρότασης για αναθεώρηση της Οδηγίας ΑΠΕ είναι οι ακόλουθες:

Στον τομέα των μεταφορών:

Πακέτο νομοθετικών προτάσεων «REPowerEU»:

Στις 18 Μαΐου 2022, η Ε. Επιτροπή δημοσίευσε τη δέσμη μέτρων REPowerEU, η οποία αποσκοπεί στην ταχεία μείωση της εξάρτησης από τα ρωσικά ορυκτά καύσιμα μέσω ισχυρής επιτάχυνσης της πράσινης μετάβασης. Στο εν λόγω πακέτο μέτρων συμπεριλαμβάνεται και πρόταση για τροποποίηση της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001 για τις ΑΠΕ η οποία επικεντρώνεται στην τροποποίηση των άρθρων αναφορικά με την αδειοδότηση έργων ΑΠΕ. Η διαβούλευση των τριλόγων αναφορικά με την πιο πάνω πρόταση έχει ολοκληρωθεί τον Απρίλιο 2023.

Συγκεκριμένα εισάγονται οι ακόλουθες υποχρεώσεις :