Μερίδιο ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές στη συνολική κατανάλωση ενέργειας

Το 2021, το μερίδιο ενέργειας από ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας της Κυπριακής Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/2001, ανήλθε στο 18,42%, ξεπερνώντας την ενδεικτική πορεία για μερίδιο 14.8% ΑΠΕ το 2021, όπως είχε καθοριστεί στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ). Επιπρόσθετα, το μερίδιο ΑΠΕ στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής ανήλθε στο 14,84%, στον τομέα της θέρμανσης-ψύξης στο 41,34% και στις μεταφορές στο 7,19%.

Συνολικό μερίδιο ΑΠΕ και μερίδιο ΑΠΕ ανά τομέα το 2020 και 2021

Έτος 2020 Έτος 2021
ΑΠΕ-Θ&Ψ (%)
37.90%
41.34%
ΑΠΕ-ΗΠ (%)
12.62%
14.84%
ΑΠΕ-Μ (%)
7.31%
7.19%
Συνολικό μερίδιο ΑΠΕ (%)
17.04%
18.42%

Στο Διάγραμμα 1 πιο κάτω παρουσιάζεται το μερίδιο χρήσης ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας και στο Διάγραμμα 2 το μερίδιο ΑΠΕ ανά τομέα (ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση και ψύξη, και μεταφορές).

Διάγραμμα 1: Μερίδιο χρήσης ΑΠΕ στη συνολική κατανάλωση ενέργειας ανά έτος.
Διάγραμμα 2: Μερίδιο ΑΠΕ ανά τομέα (ηλεκτροπαραγωγή, θέρμανση και ψύξη, και μεταφορές)