Ορολογία

Προτού προχωρήσετε στην κύρια ενότητα με τις συνήθεις ερωτήσεις και απαντήσεις παρακαλώ όπως πρώτα δείτε τις ακόλουθες ορολογίες:

Πρόκειται για το μοντέλο αγοράς ηλεκτρισμού που καθορίστηκε με βάση τη Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ υπ’ αριθμό 1/2015 (ΚΔΠ 164/2015).  Για ολοκληρωμένη την απόφαση μπορείτε να βρείτε εδώ στα ελληνικά και εδώ στα αγγλικά.  Σημειώνεται ότι η νέα αυτή ρύθμιση δεν έχει ακόμα τεθεί σε εφαρμογή.  Η ρύθμιση αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή με απόφαση της ΡΑΕΚ, όταν ολοκληρωθούν όλες οι απαραίτητες προετοιμασίες για την Διαχείριση της Αγοράς.  Ωστόσο οι Κανόνες της Αγοράς έχουν ήδη ετοιμαστεί και δημοσιευθεί.  Εκτενείς πληροφορίες υπάρχουν στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού). 

Με την Ρυθμιστική Απόφαση της ΡΑΕΚ 4/2017, μέχρι και την λειτουργία της Ανταγωνιστικής Αγοράς Ηλεκτρισμού, ορίστηκε η μεθοδολογία για τη συμμετοχή νέων Παραγωγών και Προμηθευτών Ηλεκτρισμού στην Αγορά.  Πληροφορίες για την ΜΡΑΗ μπορείτε να βρείτε εδώ

Είναι συστήματα που εγκαθίστανται σε οροφές ή στο έδαφος με σκοπό να ικανοποιήσουν τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό συγκεκριμένου υποστατικού που βρίσκεται στον ίδιο χώρο (ή σε όμορο τεμάχιο).  Τέτοια είναι τα συστήματα που εγκαθίστανται στο πλαίσιο του «Σχεδίου παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για ιδίαν κατανάλωση» και χρησιμοποιούν την μέθοδο του συμψηφισμού μετρήσεων (net metering) ή συμψηφισμού λογαριασμών (net-billing).

Παράδειγμα Α: Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 3kW με την μέθοδο του net-metering, εγκατεστημένο σε οροφή κατοικίας.

 

Παράδειγμα Β: Φωτοβολταϊκό Σύστημα ισχύος 150 kW, με την μέθοδο του net-billing, εγκατεστημένο σε οροφή και υπόστεγα χώρων στάθμευσης σε υπεραγορά.

Εννοούμε αυτά που κατασκευάζονται με βασικό σκοπό να εκμεταλλευτούν εμπορικά την παραγόμενη ενέργεια και να ασκήσουν οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο των εκάστοτε Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού.

 

Παράδειγμα: Φωτοβολταϊκό ή Αιολικό Σύστημα με στόχο την πώληση της ενέργειας είτε στην ΑΗΚ είτε σε άλλο προμηθευτή ηλεκτρισμού.