Στρατηγικό Σχέδιο

H Υπηρεσία Ενέργειας έχει ως αποστολή τη διαμόρφωση και την υλοποίηση της πολιτικής του κράτους στον τομέα της ενέργειας, με κύριους στρατηγικούς στόχους τη δημιουργία μιας βιώσιμης και ανταγωνιστικής αγοράς ενέργειας, τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας της οικονομίας και την αξιοποίηση των εγχώριων ανανεώσιμων πηγών ενεργείας.... περισσότερα

Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε σχέση με τη χωροθέτηση έργων ΑΠΕ

Τα πορίσματα της μελέτης, μαζί με τα σχόλια από τη δημόσια διαβούλευση θα καταδείξουν κατά πόσο απαιτείται τροποποίηση του υφιστάμενου χωροταξικού σχεδιασμού για έργα ΑΠΕ... περισσότερα

Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 2021-2030

Οι στόχοι που τίθενται στο ΕΣΔΕΚ είναι ποσοτικοποιημένοι και κοστολογημένοι, ενώ έχουν καθοριστεί ενδιάμεσα χρονικά ορόσημα, τα οποία επιτρέπουν την παρακολούθηση της πορείας επίτευξης των στόχων και σχετίζονται με την υιοθέτηση και λειτουργία διαφόρων πολιτικών και μέτρων. Το Εθνικό Σχέδιο βρίσκεται υπό αναθεώρηση με στόχο την αύξηση της φιλοδοξίας των στόχων του. ...περισσότερα

Μακροπρόθεσμη Στρατηγική Ανακαίνισης Κτηρίων

Τα κτήρια βρίσκονται στο επίκεντρο της πολιτικής για την ενεργειακή απόδοση, δεδομένου ότι σε αυτά αναλογεί σχεδόν το 40% της κατανάλωσης τελικής ενέργειας σε επίπεδο Ένωσης και 30% σε εθνικό επίπεδο....περισσότερα