Η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού στόχο έχει να βελτιώσει την ενεργειακή απόδοση των συστημάτων μέσω των προτάσεων που υποβάλει ο επιθεωρητής.

Συστήματα θέρμανσης και συστήματα κλιματισμού, ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 70kW πρέπει να επιθεωρούνται κάθε πέντε χρόνια. Οι επιθεωρήσεις μπορούν να μην εφαρμοσθούν στην περίπτωση που έχει εγκατασταθεί σύστημα αυτοματισμού και ελέγχου ή που το σύστημα καλύπτεται από σύμβαση ενεργειακής απόδοσης ή συμφωνηθέν κριτήριο ενεργειακής απόδοσης ή από την ανάθεση λειτουργίας του συστήματος σε φορέα εκμετάλλευσης ή διαχειριστή δικτύου. Προαιρετικά μπορεί να επιθεωρηθούν και συστήματα ισχύος μικρότερης των 70kW.

Η διαδικασία επιθεώρησης των συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού καθορίζεται στον «Οδηγό Επιθεώρησης Συστημάτων Θέρμανσης και Συστημάτων Κλιματισμού» που έκδωσε η Υπηρεσία Ενέργειας.

Η επιθεώρηση των συστημάτων κλιματισμού διεξάγεται από επιθεωρητές συστημάτων κλιματισμού και η επιθεώρηση των συστημάτων θέρμανσης διεξάγεται από επιθεωρητές συστημάτων θέρμανσης. Σε κάθε περίπτωση ο επιθεωρητής παραδίδει έκθεση επιθεώρησης στον ιδιοκτήτη του κτιρίου, στην οποία καταγράφονται οι προτάσεις του επιθεωρητή για βελτίωση της απόδοσης του συστήματος ή/και τμήματος αυτού.

Σχετικά Αρχεία: