Το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κατατάσσει τα κτίρια σε ενεργειακές κατηγορίες με κλίμακα από το Α μέχρι το Η, όπου η κατηγορία Α αντιπροσωπεύει τα κτίρια ή τις κτιριακές μονάδες με την πιο υψηλή ενεργειακή απόδοση. Επιπλέον, το ΠΕΑ δίδει πληροφόρηση σχετικά με την εκτιμώμενη ετήσια κατανάλωση ενέργειας, τις ετήσιες εκπομπές CO2 από τη χρήση ενέργειας και τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ικανοποίηση των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου. Ο ιδιοκτήτης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας μεριμνά για την έκδοση του ΠΕΑ στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Κατά την κατασκευή, πώληση ή εκμίσθωση κτιρίου ή κτιριακής μονάδας επιδεικνύεται ΠΕΑ ή αντίγραφό του στον υποψήφιο ενοικιαστή ή αγοραστή και παραδίδεται στον αγοραστή ή ενοικιαστή. Επιπλέον, η κατηγορία ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας που διατίθεται προς πώληση ή ενοικίαση πρέπει να δηλώνεται σε όλες τις εμπορικές διαφημίσεις.

Η έκδοση ΠΕΑ δεν απαιτείται στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Το ΠΕΑ πρέπει πάντα να συνοδεύεται από συστάσεις για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Οι συστάσεις πρέπει να είναι τεχνικά υλοποιήσιμες, να λαμβάνουν υπόψη τη σχέση κόστους οφέλους και να καλύπτουν τα μέτρα που μπορούν να ληφθούν όταν το κτίριο τύχει ανακαίνισης μεγάλης κλίμακας, αλλά και όταν αντικατασταθεί ένα στοιχείο του κτιρίου. Με τον τρόπο αυτό παρέχονται στους υποψήφιους αγοραστές ή ενοικιαστές, αλλά και τους ιδιοκτήτες και χρήστες των κτιρίων, χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με την συνολική ενεργειακή κατάσταση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας. Συνεπώς, τους δίδεται η δυνατότητα σύγκρισης παρόμοιων κτιρίων και να λάβουν αποφάσεις ως προς την αγορά ή ενοικίαση, αλλά ακόμα και ως προς τη βελτίωση του κτιρίου ή της κτιριακής μονάδας που τους ανήκει ή χρησιμοποιούν.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 19(3/β) των περί ρύθμισης της ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (Ενεργειακής Πιστοποίηση των Κτιρίων) Κανονισμοί του 2009 και 2014 (Κ.Δ.Π. 164/2009 και Κ.Δ.Π. 39/2014)  δύναται να πραγματοποιείται επιθεώρηση του μέρους του μητρώου των Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) κτιρίων που περιέχει τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και τις συστάσεις με την υποβολή σχετικού αιτήματος από τους ενδιαφερόμενους.

Για νέα κτίρια και νέες κτιριακές μονάδες, καθώς και σε κτίρια που υφίστανται ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας απαιτείται η επίτευξη μιας ελάχιστης ενεργειακής κατηγορίας στο ΠΕΑ ως απαίτηση ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης.

Τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης είναι δεκαετούς ισχύος και εκδίδονται μόνο από Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες των οποίων τα προσόντα και οι υποχρεώσεις καθορίζονται σε σχετικούς Κανονισμούς. Η Υπηρεσία Ενέργειας διατηρεί μητρώο όλων των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων. Μέρος του μητρώου που περιλαμβάνει τα ονόματα και τα στοιχεία επικοινωνίας των Ειδικευμένων Εμπειρογνωμόνων είναι διαθέσιμα στο Σύστημα Ενεργειακής Πιστοποίησης Κτιρίων.

Η ¨Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίου¨ και ο ¨Οδηγός Θερμομόνωσης Κτιρίου (2η Έκδοση)¨ καθορίζουν το τρόπο υπολογισμού της ενεργειακής απόδοσης που πρέπει να ακολουθείται από όλους τους Ειδικευμένους Εμπειρογνώμονες για την έκδοση του ΠΕΑ. Tο λογισμικό πρόγραμμα SBEMcy διατίθεται δωρεάν από την Υπηρεσία Ενέργειας για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης κτιρίου και την έκδοση ΠΕΑ.