Το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, και Βιομηχανίας, ως μέρος των εργασιών για την ετοιμασία Σχεδίου Χορηγιών για υβριδικά συστήματα αποθήκευσης ενέργειας σε συνδυασμό με έργα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, το οποίο εμπίπτει στα πλαίσια του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, και σε συνέχεια των προηγούμενων αποτελεσμάτων της Δημόσιας Διαβούλευσης που πραγματοποιήθηκε για το Γενικό Πλαίσιο Πολιτικής για Αποθήκευση Ενέργειας, πληροφορεί ότι διενεργεί Ανοικτή Διαβούλευση με ενδιαφερόμενους φορείς, με σκοπό:

(α) τη συλλογή εισηγήσεων στη βάση του επισυναπτόμενου σχεδίου στήριξης για προώθηση των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας σε συνδυασμό με συστήματα αποθήκευσης.

(β) την καταγραφή τυχόν εισηγήσεων για συστήματα αποθήκευσης πέραν αυτών που περιγράφονται στον υφιστάμενο τεχνικό οδηγό.

Η Ανοιχτή Διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι τις 30/05/2024 και ώρα 23:59.

Επισυνάπτονται τα εξής:

Το Υπουργείο δύναται να διεξάγει διαδικτυακή παρουσίαση για το πιο πάνω Σχέδιο σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί σε μεταγενέστερο στάδιο.
Για περισσότερες πληροφορίες και υποβολή σχολίων, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στο bfures@meci.gov.cy. Τα πιο πάνω έγγραφα έχουν αναρτηθεί στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, καθώς και στην ιστοσελίδα https://e-consultation.gov.cy/.